Privacy document

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden er in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.

Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen. Dit betekent ondermeer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb eenwettelijke geheimhoudingsplicht. ( beroepsgeheim)

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bv wanneer de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Vvoor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Uw naw gegevens worden gebruikt voor de financiele administratie zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens , dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het clientendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

Privacy op de zorgfactuur

Op de zorgfactuur die u ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze gedeclareerd kan worden bij de verzekeraar.

 • Uw naam adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling: shiatsubehandeling
 • De kosten van het consult

Voor akkoord,
Plaats,  datum                                       Naam

Interesse in een behandeling?